4.5. Relaţia cu studenţii şi servicii pentru studenţi

Universitatea modernă trebuie să creeze un cadru complex prin programe educaţionale formale şi nonformale, antreprenoriale, stagii de practică şi internship etc. care să permită studenţilor săi să se dezvolte personal şi profesional, pentru a face faţă exigenţelor unei societăţi în continuă schimbare.

Obiectiv strategic:

Dezvoltarea relaţiei de parteneriat real şi activ cu studenţii în implementarea politicilor academice, în soluţionarea problemelor sociale şi crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea personală şi profesională, în vederea integrării active şi responsabile în societate.

Direcţii de acţiune:

 • Dialog permanent şi deschis cu reprezentanţii studenţilor de la toate ciclurile de studii.
 • Reorganizarea serviciilor de dezvoltare personală şi de orientare în carieră.
 • Sisteme funcţionale şi flexibile de practică şi internship pentru studenţi.
 • Susţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de acordare a burselor studenţeşti.
 • Realizarea și asumarea de către Consiliul de Administrație și Senatul Universitar a unei strategii multianuale cu privire la investiția în cămine, elaborată împreună cu organizațiile studențești și reprezentanții studenților.
 • Elaborarea unui set de direcții pentru a stimula participarea, interesul și încrederea studenților în Centrele de Consiliere și Orientare în Carieră.
 • Reglementarea unor ore de disponibilitate permanentă din partea cadrelor didactice pentru consiliere, consultații, monitorizarea studenților cu risc de abandon universitar și căutarea unor soluții specifice.
 • Analiza periodică a regulamentelor interne ale universității, care fac referire la drepturile studenților și armonizarea acestora cu legislația națională.
 • Reglementarea participării reprezentanților studenților, cel puțin în calitate de invitați, la ședințele structurilor administrativ – funcționale.
 • Evaluarea infrastructurii curente și asigurarea adaptării acesteia pentru studenții cu dizabilități.
 • Evaluarea cadrelor didactice auxiliare și a personalului administrativ de către studenți pentru măsurarea satisfacției acestora cu privire la serviciile oferite.
 • Elaborarea unei proceduri la nivel de universitate prin care să se asigure trasee flexibile de învățare, prin posibilitatea studenților de a se înscrie în regim opțional la disciplinele altor specializări/facultăți, cu scopul de a dezvolta competențe transversale;
 • Introducerea cursurilor de etică și deontologie în primii ani ai fiecărui ciclu de studii;
 • Crearea unei platforme care să conțină situația școlară, situația achitării taxelor, posibilitatea de a depune online diferite cereri și posibilitatea plății online a taxelor;
 • Facilitarea parcursului educațional pentru studenții internaționali prin traducerea planurilor de învățământ, regulamentelor interne, a contractelor de studiu, de cazare și a informațiilor utile.
 • Elaborarea, dezvoltarea și implementarea unei metodologii pentru mobilități interne și crearea unor structuri care să gestioneze mobilitățile interne;
 • Sprijin material pentru studenții autohtoni implicați în mobilități internaționale, proporțional cu nivelul de trai al țării unde se desfășoară mobilitatea;
 • Facilitarea de către universitate a legăturilor dintre Societățile Antreprenoriale Studențești și mediul privat prin fructificarea parteneriatelor universității;
 • Asigurarea stabilității și predictibilității taxelor de studiu pe întreaga durată a unui ciclu de studiu;
 • Publicarea imediată a hotărârilor interne (metodologii, regulamente, hotărâri ale Consiliului de Administrație, Senatului universitar, consiliilor și comisiilor) și a modificărilor survenite în actele normative, în format deschis;
 • Implicarea studenților în cercetare prin concursuri pe teme științifice, școli de vară, conferințe, acordarea de sprijin din partea universității prin tutoriat din partea cadrelor didactice, finanțare, sprijin logistic precum și crearea unor cercuri studențești de cercetare.
 • Antrenarea studenţilor cu performanţe remarcabile de la toate ciclurile de studii în activităţile de cercetare ştiinţifică ale universităţii.
 • Instituirea unor burse private, în parteneriat cu reprezentanţii mediului economico-social şi ai comunităţii alumni, pentru a stimula tinerii performanţi şi cu probleme materiale.
 • Asigurarea unor condiţii moderne de cazare şi masă, care să confere studenţilor confort, protecţie şi securitate.
 • Sprijinirea activităţilor artistice şi sportive în rândul studenţilor.
 • Participarea studenţilor la promovarea ofertei educaţionale a USAMV.
 • Furnizarea de servicii suport, de informare şi consiliere pentru aspiranţii la calitatea de student al USAMV Iaşi.
 • Organizarea în parteneriat cu organizaţiile studenţeşti a unor evenimente de tip Porţi deschise permanent, Târguri de job-uri, Concursuri sportive sau de prezentare a oportunităţilor oferite de facultăţi.
 • Îmbunătăţirea activităţii Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) prin furnizarea unor servicii specifice de calitate, cu ajutorul unui personal specializat în consiliere psihologică şi educaţională, dezvoltare personală, consiliere în carieră, precum şi în asistenţa acordată studenţilor cu cerinţe educative speciale.
 • Flexibilizarea accesului la informaţii prin intermediul platformei web şi infomedia.
 • Oferirea de către corpul academic şi studenţii din anii terminali a unui suport tutorial şi de mentorat studenţilor din primul an de studii.
 • Creşterea accesului studenţilor la resursele educaţionale prin intermediul Bibliotecii, a platformei e-learning şi facilităţi wireless.
 • Promovarea imaginii universităţii prin intermediul studenţilor şi absolvenţilor cu performanţe remarcabile.
 • Organizarea de întâlniri periodice a studenţilor cu angajatorii, pe domenii de interes, în vederea facilitării angajării.
 • Organizarea unor mese rotunde pe tema “Cariere de succes”, prin invitarea unor absolvenţi cu performanţe deosebite în carieră.
 • Susţinerea iniţiativelor extracurriculare, cum ar fi: cluburi tematice, cercuri studenţeşti, editarea de publicaţii, organizarea de manifestări ştiinţifice, cultural-artistice, prin alocarea unor sume din buget pe baza unor proiecte concrete.
 • Cooperarea cu organizaţiile studenţeşti în organizarea unor evenimente cu impact pozitiv în activitatea universităţii.
 • Locuri de muncă pentru studenţi în campus, prin implicarea lor în activităţi de cercetare sau administrative.

Scrie-mi un mesaj!

15 + 11 =

PROGRAM MANAGERIAL
de susţinere a candidaturii la
FUNCŢIA DE RECTOR
al Universităţii de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
2020 – 2024