4.3. Baza materială şi gestiunea patrimoniului

Pentru pregătirea unor buni specialişti în domeniile specifice de activitate este necesară existența și accesul la utilizarea unei infrastructuri didactice şi de cercetare de înaltă performanţă. USAMV Iaşi dispune de un patrimoniu la nivelul exigenţelor unui învăţământ performant, care a fost dobândit și modernizat în timp, dar care impune o continuă îmbunătăţire şi o utilizare eficientă.

Dezvoltarea bazei materiale a universităţii se poate realiza printr-un proces investiţional echilibrat, corelat cu nevoile operaţionale şi cu resursele financiare existente, acesta fiind unul dintre motoarele de dezvoltare ale universităţii.

Obiectiv strategic:

Crearea în cadrul USAMV a unui mediu de cercetare, inovare şi dezvoltare tehnologică competitiv, care să genereze cunoaştere şi transfer tehnologic, cu impact direct asupra creşterii performanţei, calităţii şi serviciilor către comunitate.

Direcţii de acţiune şi management investiţional:

 • Inventarierea, reevaluarea periodică şi certificarea statutului juridic a patrimoniului.
 • Optimizarea utilizării spaţiilor didactice, de cercetare şi microproducţie.
 • Gestionarea optimă a infrastructurii şi echipamentelor didactice sau de cercetare.
 • Modernizarea și folosirea intensivă a bazelor de practică ale USAMV Iași.
 • Valorificarea infrastructurii existente prin organizarea de evenimente ştiinţifice, culturale, expoziţionale etc.
 • Operaţionalizarea, funcţionarea şi utilizarea eficientă a programelor informatice din USAMV.
 • Auditarea periodică a nivelului de performanţă al infrastructurii TIC şi stabilirea măsurilor pentru corelarea acesteia cu nevoile activităţii didactice şi de cercetare.
 • Dezvoltarea bazei educaţionale în concordanţă cu diversificarea programelor de studii şi cu cerinţele unui învăţământ modern.
 • Demararea procedurilor şi asigurarea finanţării din fonduri europene, naţionale, venituri proprii sau private pentru realizarea unui Spital clinic veterinar pentru animale mari.
 • Modernizarea Clinicilor veterinare pentru crearea condiţiilor de acreditare europeană a facultăţii şi de diversificare a utilizării acestora, conform cerinţelor unui învăţământ modern.
 • Achiziţionarea unui sistem de preluare imagini şi transmisie video/Tv a activităţilor clinice speciale, ca operaţii, ecografii etc., pentru a facilita accesul în timp real al unui număr mare de studenţi la modul de realizare a acestora.
 • Dotarea Clinicilor veterinare cu echipamente şi instrumentar medical performant, care să permită revitalizarea activităţilor clinice de specialitate.
 • Modernizarea şi reorganizarea Biobazei pentru eficientizarea activităților specifice.
 • Realizarea unui Centru regional de formare continuă şi reconversie profesională pentru agricultură, prin modernizarea şi amenajarea cu finanţare din fonduri europene și prin parteneriat public-privat a clădirilor din Ferma Ezăreni.
 • Construirea unei Staţii de vinificaţie și a dotărilor anexe în cadrul fermei V. Adamachi.
 • Construirea unei sere didactice noi pentru Facultatea de Horticultură.
 • Reabilitarea spaţiilor disponibile din Fermele V. Adamachi, Rediu şi Ezăreni, precum şi din Baza de practică Plaiul Şarului în vederea realizării unor laboratoare didactice în concordanţă cu specificul activităţilor ce se desfăşoară în aceste structuri ale universităţii.
 • Continuarea modernizării și diversificării Fermei Rediu pentru îmbunătăţirea condiţiilor de instruire practică a studenţilor de la Facultăţile de Zootehnie şi Medicină veterinară.
 • Construirea unui cămin nou (A6) şi includerea căminelor A2 şi A4 într-un program de reabilitare şi modernizare.
 • Demararea procedurilor pentru înfiinţarea unei grădiniţe pentru copiii angajaților universităţii.
 • Modernizarea Aulei Magna şi a spaţiilor adiacente pentru asigurarea unor condiţii optime desfăşurării evenimentelor ştiinţifice, educaţionale şi social-culturale.
 • Reabilitarea şi mansardarea clădirilor anexe din Campusul universităţii și crearea de noi spaţii didactice și administrative.
 • Mansardarea zonei administrative a Pavilionului Mecanizare.
 • Achiziţionarea unui soft specializat pentru gestionarea operativă a activităţii de cercetare.
 • Modernizarea amfiteatrelor A3, A4, A5 şi A6, pentru a îmbunătăţi condiţiile de studiu pentru studenţi.
 • Continuarea reabilitării plantaţiilor din Ferma V. Adamachi.
 • Sistematizarea, amenajarea şi transformarea tuturor spaţiilor verzi din Campusul universităţii într-un parc dendrologic-botanic, cu utilităţi didactice şi peisagistice relevante.
 • Modernizarea Clubului studenţilor și asigurarea condiţiilor pentru organizarea de activităţi specifice ale Ligii Studenţilor.
 • Amenajarea unei cafenele în incinta Facultăţilor de Medicină veterinară şi Zootehnie.
 • Dezvoltarea şi gestionarea optimă a bazei sportive pentru a asigura studenţilor și cadrelor didactice condiții optime de practicare a sportului, recreere, dar şi susţinerea unor echipe în campionatele regionale şi naţionale.
 • Finalizarea modernizării reţelei de apă/canalizare în campus.

Scrie-mi un mesaj!

8 + 6 =

PROGRAM MANAGERIAL
de susţinere a candidaturii la
FUNCŢIA DE RECTOR
al Universităţii de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
2020 – 2024