4.2. Cercetare, inovare, dezvoltare tehnologică și publicistică

În Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României Orizonturi 2020-2030, Educaţia şi formarea profesională, respectiv Cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovaţia sunt identificate drept cele două domenii trans-sectoriale de a căror dezvoltare coerentă şi congruentă cu reglementările şi practicile existente în Uniunea Europeană, depinde realizarea în ansamblu a dezideratului de dezvoltare durabilă.

Poziţia USAMV Iaşi şi rolul său strategic în regiunea de nord-est a ţării, reprezintă o sursă de oportunităţi pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare în domeniile ingineriei resurselor vegetale şi animale, a medicinei veterinare şi managementului.

Obiectiv strategic:

Crearea în cadrul USAMV a unui mediu de cercetare, inovare şi dezvoltare tehnologică competitiv, care să genereze cunoaştere şi transfer tehnologic, cu impact direct asupra creşterii performanţei, calităţii şi serviciilor către comunitate.

Direcţii de acţiune:

 • Stabilirea şi sprijinirea domeniilor strategice de cercetare şi dezvoltare tehnologică cu potenţial de excelenţă.
 • Creşterea output-ului ştiinţific şi tehnologic de valoare, cu relevanţă în apreciarea calităţii activităţii de cercetare, prin publicarea de articole în volume şi reviste cotate ISI cu factor de impact ridicat, cu sprijin financiar din veniturile proprii ale universităţii.
 • Creşterea numărului brevetelor de invenţie prin sprijin logistic din partea DCITT şi financiar din partea universităţii.
 • Creşterea competitivităţii în atragerea de fonduri la nivel naţional şi internaţional.
 • Atragerea cercetătorilor performanţi din ţară şi străinătate prin programe specifice de reintegrare și angajare a acestora pe perioadă determinată sau nedeterminată în cadrul unităţilor de cercetare, pentru punerea în valoare a infrastructurii existente.
 • Creşterea fondului propriu de finanţare destinat competiţiei interne din cadrul USAMV pentru proiecte de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică ale tinerilor cercetători.
 • Îmbunătăţirea cadrului instituţional şi organizatoric al cercetării ştiinţifice, inovării şi dezvoltării tehnologice.
 • Identificarea şi dezvoltarea de teme interdisciplinare, de nivel internaţional, care să pună în valoare infrastructura de cercetare şi valoarea resursei umane.
 • Modernizarea platformei electronice pentru gestionarea cercetării ştiinţifice a universităţii.
 • Dezvoltarea Institutului de Cercetări pentru Agricultură şi Mediu (ICAM) şi a altor centre de cercetare competitive la nivel naţional şi internaţional, bazate pe o infrastructură performantă şi resurse umane specializate.
 • Creșterea nivelului calitativ şi a vizibilităţii revistelor proprii, în scopul indexării şi cotării ISI, inclusiv prin servicii externe de specialitate.
 • Crearea unor parteneriate public – privat pentru realizarea de proiecte de inovare şi de realizare a transferului tehnologic, precum şi pentru atragerea unor surse alternative de finanţare a cercetării în vederea valorificării mai eficiente a infrastructurii de cercetare.
 • Asigurarea transferului tehnologic şi diseminarea rezultatelor cercetării în mediul economic.
 • Monitorizarea infrastructurii existente, utilizarea judicioasă şi evitarea achiziţiilor inutile.
 • Creşterea numărului de studenţi, masteranzi, doctoranzi, postdoctoranzi, implicaţi în activitatea de cercetare și angajarea de personal auxiliar în unităţile de cercetare.
 • Participarea la manifestări ştiinţifice/expoziţii/competiţii, la nivel naţional şi internaţional.
 • Organizarea de manifestări ştiinţifice tematice, cu participare naţională şi internaţională.
 • Creşterea numărului de proiecte de CDI depuse, finanţate la nivel naţional (ANCS – CNCS), european sau de către agenţi economici.
 • Stimularea activităţii de cercetare, inovare şi transfer tehnologic şi a diseminării rezultatelor, prin acordarea de premii şi stimulente pentru rezultate științifice relevante.
 • Organizarea de workshop-uri pentru valorificarea rezultatelor cercetării şi autoratului ştiinţific.
 • Finanţarea deplasării cadrelor didactice și de cercetare la conferinţe naţionale şi internaţionale în domenii prioritare ale USAMV, pentru prezentarea rezultatelor cercetărilor proprii.
 • Consolidarea bazei de documentare ştiinţifică, cărţi, proceedings, reviste, acces on-line la BDI specifice etc..
 • Participarea în consorţiile naţionale care vizează achiziţionarea de acces instituţional la BDI relevante.
 • Încurajarea creării de spin-off-uri şi start-up-uri.

Scrie-mi un mesaj!

3 + 3 =

PROGRAM MANAGERIAL
de susţinere a candidaturii la
FUNCŢIA DE RECTOR
al Universităţii de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
2020 – 2024