4.1. Activitatea educațională

Societatea actuală, bazată pe cunoaştere, competenţe şi competitivitate, solicită instituţiilor de învăţământ superior absolvenţi cu un profil de competenţe complexe, capabili să se adapteze uşor unei pieţe a muncii foarte dinamice şi unei explozii informaţionale continue.

Obiectiv strategic:

Promovarea unui proces educaţional formativ modern, pentru crearea de competenţe profesionale şi transversale solide, dezvoltarea capacităţii personale şi a spiritului antreprenorial.

Direcţii de acţiune:

 • Dezvoltarea tuturor programelor de studii şi creşterea calităţii în educaţie şi formare de specialitate.
 • Constituirea unor structuri consultativ – decizionale formate din cadre didactice, studenţi şi reprezentanţi ai angajatorilor pentru fiecare program de studiu sau grupe de programe, cu scopul adaptării permanente a curriculum-ului şi a conţinutului disciplinelor la nevoile societăţii.
 • Reorganizarea planurilor de învăţământ, astfel încât studenţii să dobândească competenţele transversale prevăzute de Registrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior.
 • Utilizarea platformelor multimedia, modularizarea unor discipline, creşterea ponderii activităţilor de tip referat, studiu de caz, evaluare pe parcurs, proiecte de studiu, portofoliu în evaluarea finală etc.
 • Pregătirea practică a studenţilor; valorificarea eficientă a bazelor de practică şi a facilităţilor oferite de parteneriatele cu companii din mediul socio-economic.
 • Îmbunătățirea relaţiei cadru didactic-studenţi, pentru asigurarea succesului în procesul educaţional.
 • Dezvoltarea specializărilor cu predare în limbi străine, licenţă şi masterat, pentru atragerea studenţilor străini.
 • Încurajarea ofertelor educaţionale de tip double degree sau joint degree, pentru creşterea atractivităţii universităţii.
 • Intensificarea schimburilor academice, prin mobilităţi ale cadrelor didactice în cadrul universităţilor din ţară şi străinătate, definite ca parteneri strategici.
 • Acreditarea şi derularea programelor de formare continuă, în parteneriat cu alte instituţii complementare, care să continue pregătirea iniţială şi să favorizeze dezvoltarea profesională, evoluţia în carieră şi acumularea de noi competenţe profesionale.
 • Dezvoltarea platformelor tip e-learning, achiziţia de materiale şi echipamente multimedia.
 • Promovarea unui învăţământ centrat pe student, formativ, cu accent pe rezultatele învăţării, responsabilizarea studenţilor şi motivarea cadrelor didactice universitare.
 • Susţinerea obţinerii de către cadrele didactice a atestatelor de competenţă lingvistică în limbi străine.
 • Promovarea excelenţei în predare, cercetare şi în procesul de evaluare.
 • Analiza şi actualizarea periodică a programelor de studii şi a planurilor de învăţământ, pentru corelarea lor cu cerinţele pieţei muncii şi programele universităţilor de prestigiu din UE.
 • Modernizarea conţinutului cursurilor, cu accent pe formarea şi consolidarea competenţelor profesionale şi transversale, pentru o mai bună inserţie a studenţilor pe piaţa muncii.
 • Realizarea de parteneriate cu posibilii angajatori, având ca principal obiectiv crearea de oportunităţi pentru practica studenţilor.
 • Crearea cadrului instituţional pentru a oferi studenţilor posibilitatea de a-şi personaliza parcursul educaţional, oferindu-le mai multe opţiuni şi flexibilitate pentru dezvoltarea carierei.
 • Consolidarea relaţiei dintre cercetare, inovare şi predare, din perspectiva învăţării de-a lungul întregii vieţi, în scopul creării unui mediu educaţional şi de învăţare flexibil, atractiv şi accesibil tuturor studenţilor, pentru promovarea unor oferte educaţionale formative şi relevante.
 • Creşterea gradului de absorbţie a programelor Erasmus Plus, Marie Curie ş.a., atât în rândul studenţilor, cât şi al cadrelor didactice, pentru valorificarea mai bună a posibilităţilor complementare de perfecţionare profesională.
 • Promovarea principiilor de etică şi deontologie profesională în rândul studenţilor.

Scrie-mi un mesaj!

13 + 13 =

PROGRAM MANAGERIAL
de susţinere a candidaturii la
FUNCŢIA DE RECTOR
al Universităţii de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
2020 – 2024